ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ నాలుగు

cargo warehouse
కార్గో గిడ్డంగి
back seam
వెనుక సీమ్
circular loom
వృత్తాకార మగ్గం
coating workshop
పూత వర్క్‌షాప్
print workshop
ప్రింట్ వర్క్‌షాప్
drawing woven workshop
నేసిన వర్క్‌షాప్ గీయడం
sewing workshop
కుట్టు వర్క్‌షాప్
Lamination
ల్యామినేషన్
starlinger coating
స్టార్లింగర్ పూత
starlinger machine
స్టార్లింగర్ యంత్రం